سوپور سفیر واقع در فلکه معلم به سایت اینترنتی به جا خرید پیوست .از این پس شما می توانید با مراجعه به سایت به جا خرید مستقیم بصورت آنلاین از سوپر سفیر خرید کنید